Medula Optik Sistemi ve Medula Optik Giriş Adresi - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

26 Kasım 2012 Pazartesi

Medula Optik Sistemi ve Medula Optik Giriş Adresi

Medula Optik sistemi optisyenlere yönelik olarak hazırlanmış bir giriş sistemidir. Sisteme Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyle girilebilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık yardımları karşılanan kişilerin gözlük cam ve çerçevesi ile kontakt lenslerinin, optisyenlik müessesesi tarafından temin edilmesinin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sözleşme yapılması zorunludur.
Medula Optik girişi yapacak Müessese; Sağlık Ürünleri Tebliği (SUT), Ödeme Genelgesi, Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar ile kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
1.   Müessese tarafından, Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca, gözlük cam ve çerçevesi ile kontakt lens için düzenlenen reçeteler, bu sözleşme, SUT hükümleri ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda karşılanır.
2.   Reçete muhteviyatı gözlük cam ve çerçevesi ile kontakt lens bedellerinin müesseseye ödenebilmesi için; reçetelerin aşağıdaki özelliklerde olması ve aşağıda belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır.
2.1. Gözlük cam ve çerçevesi ile kontakt lenslerin, Kurumca verilen sağlık karnelerinde bulunan otokopili reçetelere yazılması zorunludur. Ancak sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri de kabul edilecektir.
2.2. Reçetelerde, sağlık kuruluşunun/ kurumunun adı, hasta adı soyadı, T.C kimlik numarası, Kurum sicil/ tahsis numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası, yurt dışı sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı, hekimin adı soyadı, diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri, ıslak imzası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/ barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilir. Reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.
2.3. Hastanın müracaatında, reçete Medula Optik sistemine kaydedilerek müracaat tarihi reçete arkasına yazılıp hastanın/ hasta yakınının imzası alınacak, reçetelerin arka yüzüne ve (varsa) karnede kalan nüshalarına müessese kaşesi basılarak mesul müdür tarafından imzalanacaktır.
2.4. Reçetenin arkasında; “cam ve çerçeve” veya “yalnız cam” veya “yalnız çerçeve”, “bifokal/ progressif”, “uzak cam–yakın cam”, “kontakt lens” verildiğine dair bilgiler ile teslim tarihi, teslim alındığına dair hastanın/ hasta yakınının imzası, telefon numarası ve/veya adresi yer alacaktır. Gözlük camının/ çerçevenin/ kontakt lensin hasta yakını tarafından teslim alınması durumunda teslim alanın T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası bildirilmemesi halinde ibraz edilen resmi kimlik belge numarası yer alacaktır.
2.5. Yurtdışı sigortalıları için müstahaklık sorgulaması Medula Optik sisteminden yapılıncaya kadar, Kurumca düzenlenmiş “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi reçeteye eklenecektir.
2.6. Geçirdikleri iş kazası nedeniyle 90 gün prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan 506 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılar için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar işveren tarafından düzenlenmiş ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kâğıdı reçeteye eklenecektir.
2.7. SUT’da, sağlık raporu ile verilmesi gerektiği belirtilen gözlük cam/ çerçeve/ kontakt lens için sağlık raporu reçeteye eklenecektir.
2.8. Müessese tarafından temin edilen çerçevelerin TS EN ISO 12870 standardına uygun olduğunu belirten garanti belgesinin bir nüshası hastaya verilecek, bir nüshası da Kuruma iletilmek üzere reçeteye eklenecektir.
2.9.  Müessese tarafından temin edilen kontakt lenslerin kutuları Kuruma iletilmek üzere reçeteye eklenecektir.
2.10.  Medula Optik sistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden alınan çıktı reçeteye eklenecektir.
3.  Müessese tarafından, reçetelerin düzenlenme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılan hasta müracaatları kabul edilecektir. Bu süre sonrasında yapılan hasta müracaatları kabul edilmeyecektir..
4.  Usulüne uygun düzenlenen reçete ile müesseseye müracaat edildiğinde reçete içeriği, 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanır. Ancak reçete içeriğinin özel cam siparişleri nedeniyle 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanamaması durumunda en geç müracaatı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde karşılanır.
Müessese tarafından kabul edilmiş hasta müracaatına ilişkin reçete içeriğinin süresi içerisinde verilmesinden önce müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde de reçete içeriği süresi içerisinde karşılanır.
5.  Reçetede; iki gözlük (uzak-yakın) yazılı ise ikisi de verilir. Uzak ve daimi gözlük yazılı ise, bunlardan yalnız bir tanesi verilecektir. Uzak-yakın gözlüklerle birlikte “bifokal/ progressif” gözlük de yazılmış ise, her üç gözlük bir arada verilmeyip, yalnız uzak ve yakın veya “bifokal/ progressif” gözlük verilir. Reçeteye uzak ve yakın gözlük yazılı ise hastanın yazılı talebi halinde de bifokal/ progressif gözlük verilebilir. Reçetede bifokal/ progressif gözlük yazılı ise hastanın yazılı talebi halinde, uzak ve yakın gözlük verilebilir. Bifokal/ progressif gözlük verilmesi halinde bir çerçeve bedeli ödenir.
6. Müessese tarafından hastaya sadece, Kuruma ilgili teknik dosyayı sunmuş ve Kurumca kabul edilerek Kurum web sayfasında belirtilen firmalara ait çerçeve verilir.
7. Müessese tarafından hastaya sadece, Kuruma ilgili teknik dosyayı sunmuş ve Kurumca kabul edilerek Kurum web sayfasında belirtilen firmalara ait gözlük cam/ kontakt lens verilir. Kurumca gerekli görülmesi halinde, hastaya verilen gözlük camının/ kontakt lensin ilgili firmaya ait olup olmadığı kontrol ettirilir.
8.  Müessese tarafından temin edilecek çerçevelerin TS EN ISO 12870 standardına uygun CE işareti taşıyan, gözlük camlarının TS EN ISO 8980-1-2-3-4-5 standardına, kontakt lenslerin ise EN ISO 18369-1-2-3-4 standardına uygun olması gerekir. Kurumca gerekli görülmesi halinde çerçevenin/ camın/ kontakt lensin standarda uygunluğu kontrol ettirilir. Kurumca talep edilmesi halinde müessese, hastaya verdiği her bir çerçeve/ cam/ kontakt lens numunelerinden bir adedini Kuruma veya Kurumca belirlenecek yere verecektir.
9.      Garanti/ firma bilgilerinin sisteme kaydı;
9.1.    Çerçeveye ait firma ve garanti bilgileri Medula Optik sistemine kaydedilecektir.
9.2.    Gözlük camına/ kontakt lense ait firma bilgileri Medula Optik sistemine kaydedilecektir.
10.  Kurumca yayımlanan 2008/ 11 No’lu Genelgede katılım payı alınması gerektiği belirtilen kişilerden, bu Genelgede belirtilen oranlarda katılım payı tahsil edilir. Katılım payları, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için Kurumca gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için müessese tarafından tahsil edilir.
11.  Gözlük cam numaraları değiştiği takdirde, yeniden reçete edilerek alınan gözlük camlarının bedeli Kurumca karşılanır.
12.  Gözlük cam numarası değişse bile daha önce Kurumca karşılanmış çerçevenin kullanım süresi dolmadan çerçeve bedeli karşılanmaz. Bu süre içerisinde ayrıca kontakt lens bedeli ödenmez.
13.  Daha önce Kurumca karşılanmış çerçevenin kullanım süresi dolmuş ise,  cam numarası değişmemiş olsa dahi yeniden reçete edilen ve çerçeve ile birlikte temin edilen gözlük cam bedeli Kurumca karşılanır.
14.  Hastanın müesseseye müracaat etmesi halinde hastaya verilen hatalı gözlük camı ya da kontak lensler müracaatı takip eden 5 (beş) iş günü içinde müessese tarafından bedelsiz olarak değiştirilir.
Müessese ile arada ihtilaf çıkması durumunda, hasta sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sigorta müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edebilir. Bu birimlerce gerekli işlemler yürütülerek ihtilaf sonuçlandırılır, ihtilafın sonuçlandırılmasında dernekler aracılığıyla da işlemler yürütülebilir.
Hatalı gözlük camı/ kontakt lens verildiğinin Kurumca herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde camlar/ kontakt lensler müessese tarafından 5 (beş) iş günü içinde değiştirilir, aksi halde nam ve hesabına başka bir sözleşmeli müesseseden temin edilerek camların/ kontakt lenslerin bedeli müesseseden tahsil edilir.
15.  Gözlükler müessese tarafından başka bir müesseseye yaptırılamaz. Müessese, başka bir müessese tarafından kabul edilen reçete muhteviyatı gözlüğü yapamaz.
16.  Müessese, müracaatı başka bir müessese tarafından kabul edilen hastaya ait reçeteyi Kuruma fatura edemez.
17.  Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki sözleşmeli müesseseler tarafından da karşılanabilir.
18.  Kuruma teslim edilen reçeteler, Kurumca kabul edilen iade gerekçeleri doğrultusunda, eksikliğin giderilmesi ve/ veya düzeltmenin yapılabilmesi için müesseseye iade edilir. Kurumca iade edilen reçetelerde ve eki belgelerde hekimce yapılması gereken düzenlemelerde, reçeteyi yazan hekim yoksa sorumlu hekim kaşe ve onayı veya başhekim kaşe ve onayı kabul edilir.
19.  Kurumca elektronik reçete uygulamasına geçilmesine ilişkin düzenleme yapılması halinde düzenlemelere uyulacaktır.
20.  Kurum tarafından sağlık karnesi ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması halinde yapılan düzenlemelere uyulacaktır.
21.  Müesseseler, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz.
22.  Bir adres için düzenlenen optisyenlik müessesi ruhsatnamesi ve optisyenlik mesleğini icra hak ve yetkisine haiz olanlar için düzenlenen personel çalışma belgesi, başka bir müessesede kullanılamaz. Müessese sahibine ait birden fazla müessese var ise her bir müessese için ayrı mesul müdür bulundurulması zorunludur.
23.  Müessesenin unvanının değişmesi halinde unvan değişikliklerine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisi, değişiklik halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden günden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde Kuruma iletilecektir. Unvan değişikliğine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin, bu süre içerisinde Kuruma iletilmediğinin tespiti halinde Medula Optik sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Unvan değişikliği ile ilgili bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin Kuruma iletilmesi tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde reçete ve hasta müracaat girişi açılır.
24.  Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde mesul müdürün ayrılışı, müessese tarafından ayrılış tarihini takip eden günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma bildirilir.
25.  Müessesenin unvan, sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki adres değişikliği, ruhsat fotokopisi de eklenerek dilekçe ile değişikliğin gerçekleştiği tarihi takip eden günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma bildirilir. Adres değişikliğinin bu süre içerisinde Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde Medula Optik sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Adres değişikliği ile ilgili bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin Kuruma iletilmesi tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde reçete ve hasta müracaat girişi açılır.
26.  Müessese sahibinin değişmesi veya müessesenin kapatılması halinde durum değişiklik/ kapanma tarihini takip eden günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kuruma bildirilir.
27.  Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde, müessese tarafından sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren hasta müracaatı kabul edilmez.
Medula Optik hesabınıza Medula Optik Giriş linkine tıklayarak veya aşağıdaki resme tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

    Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done