Bitkilerde Taşıma Sistemleri - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

20 Kasım 2011 Pazar

Bitkilerde Taşıma Sistemleri


BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMLERİ
Saçak köklü ve yaprak damarları paralel olan ileri yapılı bir bitkide;
İletim elemanları gövdeye gelişi güzel dağılmıştır
Kapalı demet tipi taşır
Yapraklar periderma ile kaplıdır
Gözenekler sadece yaprağın üst epidermsisinde bulunur
Köklerde emici tüyler bulunur
özelliklerinden hangileri kesin olarak doğrudur?
Yalnız ll
lll ve V
l ve ll
l, ll ve lll
l, ll, lV ve V
Bitkilerde bulunan iletim demetlerinde
Kambiyum
Floem
Ksilem
elemanlarından hangileri mutlaka bulunur?
Yalnız l
Yalnız ll
Yalnız lll
ll ve lll
l, ll ve lll
Kütilula tabakasının kalın oluşu bitki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
Kurak ortamlarda yaşaması
Gözeneklerinin açık olması
Köklerinin yüzeyde bulunması
Tak çenekli olması
Fotosentez hızının yüksek olması
Bitkilerde trake ve trakeid borularında bulunan bileşikler, aşağıdaki olayların hangisinde doğrudan kullanılmaz?
Fotosentezde oksijen gazının üretiminde
Solunumda yakıt molekülü olarak
Hücre zarında madde alışverişinde
Enzimlerin aktif hale getirilmesinde
Vücut ısısının düzenlenmesinde
Emici tüyler aşağıdaki dokuların hangisinin faklılaşması sonucu oluşur?
Parankima dokusu
Salgı dokusu
Destek doku
İletim dokusu
Epidermis dokusu
6) Toprak sıvısında çözünmüş halde çeşitli elementler bulunur bunların oranları bellidir. Eğer laboratuarlarda bu elementlerden birinin oranı doğal halinin biraz altına indirilirse bitkinin diğer elementleri de azaltılanın oranına bağlı olarak tüketir. Buna MİNİMUM YASASI denir.
Buna göre doğal ortamdaki sıvıdaki;
kalsiyum nitratın oranı % 0,1
potasyum nitratın oranı % 0,025
demir sülfatın oranı % 0,01
magnezyumun sülfatın oranı % 0,025
potasyum hipofosfatın % 0,25
oranında bulunmaktadır. Minimum yasasına göre potasyum nitratın oranı % 0,015’e düşürülürse, magnezyum sülfatın kullanım oranı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
% 0,015
% 0,1
% 0,025
% 0,001
%0,01
Yüksek yapılı bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken enerji harcanmaz?
Organik besin sentezinde
Aminoasit sentezinde
Soymuk borularında madde taşımasında
Hücre yinelenmesinde
Havanın serbest oksijenin stomalarla alınmasında
Çok hücreli bitkilerdeki;
İletim sistemleri
Kloroplast
Gerçek yaprak
Stoma
gibi yapılardan hangileri su yaşamından kara yaşamına geçişten sonra ortaya çıkmıştır?
Yalnız l
Yalnız lV
ll ve lll
ll ve lV
l, lll ve lV
Epidermisin değişimiyle oluşan stoma hücrelerinde;
Glikozun yıkılması
H2O parçalanması
pH yükselmesi
olayları gerçekleşir. Bunlardan hangileri sadece aydınlık ortamdan meydana gelir?
Yalnız l
Yalnız ll
Yalnız lll
l ve ll
ll ve lll
Aşağıdakilerden hangisi monokotil bir bitki için karakteristik özelliktir?
Ağsı damarlaşmalar
Yaprak sapı bulundurma
İletim demetlerinin düzensiz yerleşmesi
Kurak bölgede yaşama
Kazık köke sahip olma
Bitkilerin kök ucunda, emici tüylerle başlayıp odun borularına kadar sıralanmış hücrelerde osmotik basıncın giderek artması aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına neden olur?
Kök basıncının
Kılcallık olayının
Kohezyon gerilimi
Soymuk borularındaki çift yönlü iletim
Yaprak hücrelerindeki plazmolizin
Bir iletim demetinde odun ve soymuk borularından başka,
Parankima hücreleri
Destek hücreleri
Arkadaş hücreleri
bulunur. Bunlardan hangileri hem odun, hem de soymuk demetlerinde rastlanır?
Yalnız l
Yalnız ll
Yalnız lll
l ve ll
ll ve lll
Hortumları ile bitkilerin soymuk borularındaki ‘özsuyu’ emen parazit böcekler en çok hangi maddeyi azalttıkları için bitkiye zarar verirler?
Karbonhidrat
Oksijen
Su
Glikoz
Madensel tuz
İletim demetlerinin açık veya kapalı oluşunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunup bulunmaması ölçü alınır?
Odun borusu
Soymuk borusu
Kalburlu levha
Kambiyum
Arkadaş hücreleri
Aşağıdakilerden hangisi çok yıllık bir bitkinin en son oluşan yapısıdır?
Kloroplast hücre
Yapraktaki stoma yapısı
Kökte emici tüy
Mantar doku ve lentisel
Gövde soymuk iletim demeti
Aşağıdaki özelliklerden hangisinin kılcallık olayında suyun taşınmasını açıklayıcı olarak kullanılır?
Su molekülleri ile kılcal boru arasındaki çekim gücünün büyük olması
Suyun osmos özelliği
Ksilem hücrelerinin cansız olması
Terleme ile su kaybı
Suyun fotosentezde kullanılması
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde kara hayatına uyumda alınan suyun kaybını önleyecek yapısal adaptasyonlardan değildir?
Farklı iklim kuşaklarında yer alan bitkilerde stomalardaki yerleşim farklılığı
Yaprakta epidermis üzerinde bulunan kütikula tabakası
Kök epidermisindeki tüysü yapılar
Gövdede mantarlaşma
Yaprağın üst yüzeyinde stoma sayısının az olması
Yapraklarda gözeneklerde oluşan terleme olayı odun borularındaki suya bir gerilim kazandırır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yaprakta suyun azalması
Kök hücrelerinde suyun bol olması
Stomaların suyunu kaybederek kapanması
Stoma hücrelerinin fotosentez yapması
Buharlaşan su moleküllerinin diğer su moleküllerini çekmesi
Bitki yaprağında gazın (CO2 , O2 gibi) hızlı yayılması kolaylaştırıcı yapısal özellikler hangisidir?
Yaprakta suyun alınması
Gevşek sıralanmış sünger parankima hücreleri
Yaprak ayasının genişliği
Kloroplast sayısının çokluğu
Yapraktaki stomaları kapatmak
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bir bitkide gelişimi yavaşlatıcı etki yapmaz?
Bitkinin alacağı demir oranını azaltmak
Yaprakların fotosentezini önlemek
Floem hücrelerini zedelemek
Ortamın CO2 yoğunluğunu arttırmak
Yapraktaki stomaları kapatmak
Bitkilerde stomaların kapatma hücrelerinde gerçekleşen,
Nişastanın glikoza dönüştürülmesi
Glikozun nişastaya dönüşmesi
Turgor basıncının artması
Suyun komşu hücrelere geçmesi
olaylarından hangileri, stoma açıklığının kapanmasını sağlar?
l ve lll
l ve lV
ll ve lll
ll ve lV
lll ve lV
Ağaçlarda, yaprağın emme kuvvetini aşağıdakilerden hangisi arttırır?
Stomaların kapanması
İletim borularında taşınan madensel tuz miktarının azalması
Emici tüylerde osmotik basıncın azalması
Topraktaki suyun emici tüylere geçmesi
Terleme ile su yitirilmesi
23)
İletim demeti, odun ve soymuk borularını içerir.
Karayosunları iletim demeti yoktur.
Soymuk boruları organik besin taşır
Tek çeneklilerde açık iletim demeti bulunur
Bitkilerde taşıma sistemiyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
Yalnız l
Yalnız lV
l ve ll
ll ve lV
ll, lll ve lV
24)
Kök ucundaki emici tüy hücrelerine su osmosla geçer
Su, odun borularında taşınır
Suyun yapraklara taşınmasında en önemli etmen terlemedir
Suyun taşınması sırasında aktif taşıma yapılır
Çok yıllık bitkilerde suyun taşınmasıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
l ve lV
ll ve lll
lll ve lV
l, ll ve lll
ll, lll ve lV
25)
Işıklı bir ortam
Bol su içeren toprak
Aşırı terlemeye neden olan kurak bir ortam
Yukarıdaki koşullarda bırakılan bir bitkide aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Fotosentezin gerçekleşmesi
Terlemeyle su kaybının ortaya çıkması
Gözeneklerin sürekli açık olması
Odun borularında su iletiminin hızlanması
Köklerle topraktan sürekli su çekilmesi
26)
Yaprak yüzeylerinin kütikulayla kaplı olması
Gözeneklerin açılır – kapanır özellikte olması
Parankime hücrelerinin kloroplast taşıması
Kök hücrelerinin osmotik basıncının sürekli yüksek olması
Yukarıdakilerden hangileri bitkilerin topraktan su alınmasını etkileyen faktörlerdendir?
Yalnız l
Yalnız ll
l ve lll
ll ve lV
ll, lll ve lV
27) Stoma hücrelerine ışık ulaşınca;
Glikoz sentezi başlar ve osmotik basınç artar
Turgor basıncı artar
Komşu hücrelerden su alınır
Stomalar açılır
Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
l – lll – ll – lV
l – ll – lll – lV
lll – l – ll – lV
lll – ll – l – lV
ll – l – lll - lV
28)
Soymuk boru hücreleri meristem dokudan oluşur.
Odun ve soymuk borularının hücrelerin arasında madde alışverişi olur.
Odun borularında yalnız kökten yapraklara doğru taşıma vardır.
Bitkilerde iletim dokusuyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Yalnız l
Yalnız ll
l ve ll
l ve lll
ll ve lll
29) Yaprakların alt ve üst epidermis hücreleri tarafından salgılanan kütikula için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
İlkel su bitkilerinde yoktur
Kara bitkilerinde su kaybını önler
Işığın geçişine engel değildir
Kurak ortam bitkilerinde daha kalındır
Difüzyonla CO2 ve O2 alınmasını sağlar
30) Stomalar (gözenekler) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Hücrelerin turgor basıncı arttıkça stomalar açılır
Stomalar geceleri açıktır
Kloroplast içeren iki bekçi hücresi vardır
Bekçi hücreleri asimilasyon nişastayı içerir
Stomalar bitkinin gaz alışverişini sağlar
31) Stomaların açılmasında aşağıdakilerin hangisinin rolü yoktur?
Fotosentezin başlamasının
CO2 konsantrasyonunun azalmasının
pH’ın atmasının
Nişastanın glikoza dönüşmesinin
O2 gazının difüzyonunun
32) Bitkilerde kovucuk ile gözeneğin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Açılıp kapanmaları
Üst deride bulunmaları
Mantar dokuda bulunmaları
Gaz alışverişini sağlamaları
Kloroplast taşımaları
33)
Sentrozom
Koful
Endoplazmik retikulum
Ribozom
Mitakondri
Yukarıda verilen organellerden hangileri hücre içinde madde taşınması işlemini gerçekleştirir?
l ve ll
ll ve lll
lll ve lV
lll, lV ve V
l, lll ve lV
Aşağıdakilerden hangisinin bitkilerde odun borularındaki suyun yükselmesini arttırıcı etkisi yoktur?
Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetleri
Stoma bekçi hücrelerindeki düşük turgor basıncı
Yaprak hücrelerinin osmotik basınçlarının yüksek olması
Kütikula tabakasının ince olması
Oksijen üretiminin hızlı olması
Toprakta bulunan suyun odun borularına ulaşıncaya kadar izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Epidermis – endodermis — korteks
Epidermis – korteks – endodermis
Endodermis – epidernis – korteks
Korteks – epidermis – endodermis
Endodermis – korteks – epidermis
Bitkilerde soymuk borularıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yanlarında fizyolojik birlikteliği olan arkadaş hücreleri vardır
Meristem hücrelerinin farklılaşmasından oluşur
Azotlu organik maddeleri kökten yukarı doğru taşır
Bazı polimerlere kalburlu plaklardan geçebilir
Sitoplazmaları yok olmuştur
37)
Suyun odun borularında yükselmesinde en etkili faktör terlemedir
Odun borusu olmayan bitkilerde su hücreden hücreye osmosla geçer
Topraktaki su azaldığında emici tüy hücreleri suyu aktif taşımayla alır
Bitkilerde suyun alınıp taşımasıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Yalnız l
Yalnız ll
Yalnız lll
l ve ll
ll ve lll
38) Stomaların açılmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
Glikoz sentezi
Hücrelerindeki glikoz azalması
Hücrelerinde pH’ın azalması
Nişastanın asimilasyonu
Komşu hücrelerden su alması
39) Stoma ( gözenek) aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Kloroplastlar nedeniyle fotosentez yapar
Nişasta sentezler
Gaz alışverişini sağlar
Terlemeyle su kaybı artınca kapanır
Hücrelerin turgor basıncı azalınca açılır
40) Yaprakları örten kütikula için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Tamamen su içinde yaşayan tatlı su bitkilerinde incedir
Kara bitkilerinde su kaybını engeller
İlkel su bitkilerinde yoktur
Işığı soğurur ve geçirmez
Yedek besin depolamak
41) Aşağıdakilerden hangisi yaprağın temel görevi değildir?
Terlemeyle fazla suyu atmak
Solunum ve fotosentez gazlarının alışverişi sağlamak
Fotosentez yapmak
Artıkların atılmasını sağlamak
Yedek besin depolamak
42) Bitkilerde bulunan ;
hidatot (su savağı)
lentisel (kovucuk)
stoma (gözenek)
kök epiteli
gibi yapılardan hangileri gaz alışverişi yapar?
Yalnız lll
ll ve lll
ll, lll ve lV
l, ll ve lll
l, lll ve lV
43) Karasal bitkilerde ;
Kütikulanın kalın olması
Stomaların açılır- kapanır özellikte olması
Stomaların yaprakları yüzeyinde yoğunlaşması
Şeklindeki adaptasyonlardan hangileri su kaybını azaltır?
Yalnız l
Yalnız ll
Yalnız ll
l ve ll
l, ll ve lll
44) Bitkilerde taşımayı sağlayan iletim demetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Odun ve soymuk borularından oluşur
odun boruları su ve madensel tuzları taşır
soymuk boruları organik besin taşır
açık iletim demeti tek çeneklilerde bulunur
kapalı iletim demetinde kambiyom halka yoktur
Kök emici tüyleriyle topraktan alınan su aşağıdakilerden hangisinde tüketilmez?
Fotosentez
Nişasta sindirimi
Stomaların açılması
Fazla ısının uzaklaştırılması
Protein sentezi
46)
Fotosentez yapabilmeleri
Zarlarında suberin (mantar özü) biriktirmeleri
Gazların difüzyonla giriş çıkışlarına olanak sağlama
Aktif taşıma yapabilmeleri
Yukarıdakilerden hangileri stoma (bekçi) hücreleri ile lentisellerin ortak özelliğidir?
Yalnız l
Yalnız lll
l ve lll
ll, lll ve lV
l, lll ve lV
47) Aşağıdakilerden hangisinin bitkilerde terlemeyle su kaybı hızını arttırıcı etkisi vardır?
Fotosentez hızının yüksek olması
Havanın bağıl neminin yüksek olması
Stoma bekçi hücrelerinde turgor basıncının düşük olması
Stomaların yaprakların alt yüzeyinde daha çok olması
Kütikulanın su ve hava geçirgenliğinin az olması
48)
Dış zarlarında lignin (odun özü) birikmiştir
Üst üste gelen hücrelerin ara zarları erimiştir
Madde taşımaları tek yünlüdür
Bitkilerde odun borularıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Yalnız l
Yalnız ll
l ve ll
ll ve lll
l, ll ve lll
) Çok yıllık karasal bitkilerde aşağıdakilerden hangisi topraktan su emilimini azaltabilir?
Atmosfer nem oranının azalması
Bitkiye ulaşan ışık şiddetinin artması
Stoma hücrelerinin turgor basıncının artması
Parankima hücrelerinde glikoz sentezinin hızlanması
Ortam sıcaklığının giderek artması
Yeşil bir bitkiye uzun süre işaretli karbondioksit veriliyor. İşaretli karbona önce yapraklardaki glikozlarda sonra kök hücrelerindeki lökoplastlarda rastlanıyor. Yaprak glikozunun köklere ulaşıp, kök hücrelerindeki yapısal bir protein sentezinde kullanılıncaya kadar izlediği yol,
nişasta sentezi
soymuk borusu
nişasta sindirimi
protein sentezi
aminoasit sentezi
yukarıdakilerden hangi sıraya göre gerçekleşmiştir?
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

    Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done